Kunstanalyse

.
Analyse av et kunstverk :

PRODUKTBESKRIVELSE:

Produktbenevnelse/artsklassifisering:
Eks: Bilde, skulptur
Format:
Eks: 2D, side x side,stående /liggende

Funksjon:
Eks: Utsmykking >(offentlig/privat, ute/inne), nyttegjenstand

Annen informasjon:
Kunstner > hva slags disiplin/område arbeider kunstneren i, navn, alder osv
Hvor betfinner kunstverket seg?
Publikum- hvem henvender kunstverket seg til?


1. FORMALANALYSE  -- eks. 2 D:

Motiv:
Landskap, portrett, gruppe, stilleben, gengre, allegori
Teknikk >
Maleri:
Oljemaling, akryl, tempera, fresko m.m.
Tegning:
Kull, penn, blyant, akvarell m.m.
Grafikk:
Etsing, radering, litografi m.m.
Collage
Fotografi

Stilepoke: Antikken, bysantisk stil, romansk, gotisk, renessansen, barokken osv knytta opp til tid og kjennetegn for kunst fra samme tid.
Stiluttrykk:
Figurativt/nonfigurativt, abstrakt, stilisert, naturalistisk, realistisk, ekspresjonistisk, impresjonistisk, idealisering, imaginært, symbolsk, naivistisk m.m.
Underlagsmateriale:
Panel, lerret, mur, papir, plast, stoff m.m.
Perspektiv:
Sentral, to-punkts, tre-punkts, overlapping, luft, tydelighet, farge, forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn, grunnlinje, linje (størrelse), forkorting, standpunkt (normal, fugl, frosk), m.m. hirakisk/ verdi-perspektiv, omvendt perspektiv
Komposisjon:
”Tilfeldig” (over hele flata f.eks action-painting), trekant, firkant, sirkel, elipse, spiral, linjer (horisontale, vertikale, diagonale-
virkelige/imaginære), balansert, labil/stabil, bevegelse, en eller flere handlingsenheter, flate/rom,
definering av form, tyngdepunkt, struktur m.m.
Farge:
Kontraster ( egen, komplimentær, kald/varm, kvalitet, kvantitet, simultan), harmonier, toner, klanger, valør, perspektiv, psykologi, symbolikk
Formuttrykk:
Strøk:
Pastos, lavering
Flater/linjer:
Modellerte/plane, avgrensa/utflytende, stofflighet, tekstur, variert/ensartet, malerisk/lineært, taktile, rytme, volum, faktiske/imaginære, definerte/udefinerte flater
Lys:
Lyskilder (spott, levende, dagslys), vinkel, høylys, clair-obscure, fordeling, føring, skygger

Virkninger: dramatisk, poetisk, kontrast, plastisitet, volum, reflekser
Overflatebehandling:
Fernissering, voks, skraping
Underlag:
Panel, lerret, papir, stoff, grunning
Effekter:


2. INNHOLDSANALYSE:

Preiconografisk: Beskrivelse av motivet > Hva ser du ?
Iconografisk: Det motivet forestiller > Hvem er det, hva er det ?
Iconologisk: Motivets overordnede budskap > Hva betyr det ?

 

Denne delen er en omskriving av : Diktanalyse


Den semantiske (underliggende fenomener) sida av analysen

1         Motiv:      Hovudinnholdet i maleriet, tegningen ell. Det kommer fram ved at vi beskriver det.

2         Tema:      Hva handler motivet  om? Hva vil det fortelle?

3        Stemning: Hva sklags opplevelse skal det formidle?  Sorg, glede, fortviling, ekstase, savn,vemod…. Både objektiv og subjektiv beskrivelse

4        Livsoppfatning: Hvilke tendenser ligger til grunn? Hva rører seg i samfunnet? Etnisk, religiøs, tradisjonell, kulturell

5    Det uventa nye: Finnes det momenter av overraskelse, innovasjon eller nyskaping? I forhold til hva: tidligere tider, andre kunstnere ell

6   Bildebruk:
a)       Personifisering/Antropofisering: Når noe får menneskelige egenskaperr. Eks. Nicolai Astrup's tre
b)       Besjeling/animering: Når døde ting får liv. Eks. Vinden i Botticellis maleri Våren
c)       Metafor:  Det er ikke alltid like lett å si nøyaktig hva metaforen står for. Metafor er å                       bruker bilder fra naturen i overført betydning, for å uttrykke noe annet, mer menneskelig.
c)       Simile: Elementer i bildet som har en annen betydning enn den umiddelbare/ en sammenlikning.
d)       Symbol: Et tegn, icon eller bilde som har en fast referanseramme. Eksempel: Hjerte, kors, rose.

7   Bruk av sanser: Eks. auditiv, visuell, olfaktorisk (fornemmelse av lukt), kinetisk, taktil.

8   Kontraster: Kan finnest på mange plan > Farve, lys/mørke, liten/stor osv
9   Analogier: Forklaring eller sammenligning som gis ved å vise til noe annet som ligner

Se: http://www.kreativtnorge.no/KreativeTeknikker/Analogier.htm

10  Gjentaklser/rytme: Motiv, elementer, farver …

11  Ruptyr: Brudd.

12  Onomatopoetikon= lydhermingsord. Eks. bææ, tøff-tøff. feks. i Roy Lichtensteins pop-art

13  Lyrisk eller episk bildefortelling?

14  Synsvinkel: “Jeg”- eller “han”-ståsted.  Synsvinkel er vanligvis noe vi er opptatt av i kunsten. Se Arnolfinis bilde Trolovelsen.   

15  Aforisme: «bevingede ord» eller hva kan læres av innholdet? Hva slags assosiasjoner gir f.eks. tittelen på kunstverket?

"Genremessig befinner den seg i grenselandet mellom litteratur og filosofi. Aforismen er dypest sett subjektiv, der den i én setning søker å utsi noe foruroligende om tilværelsen ved å gripe inn i materien av opplagte "sannheter" fra en overraskeende vinkel, og etterlater leseren uten fasit, men i stedet med en mulighet til ny innsikt".

16   Funksjon: Har kunstverket hovudsakleg en estetisk, en ekspressiv, en appellativ eller en informativ funksjon?

17   Kunstnerens intensjonen: Hva spesifikt er det kunstneren vil oppnå med verket?

18   Denotativt innhold  sammenlikna med konnotativt  (kulturelt relatert assosiasjons-) innhold.
I det denotative nivået skal man beskrive form og farge slik det umiddelbart fremstår for øyet. Det er snakk om en registrering av virkemidlene. Her skal man se nærmere på hvilke betydninger bildets tegn får sammen. I den konnotative ser man på hvordan det oppstår og fremstilles med andre tegn. Hvilke assosiasjoner det gir og hvilken mening det skal gi.
Er det stor sprik her? Hvorfor?

19  Undertekst:
Det som eventuelt 'står å lese mellom linjene' og som sier oss at kunsverket

kan hende handler om noe annet enn det vi i først tror. Iblant vil kunnskap om kunstneren eller situasjonen verket ble laget i, hjelpe oss til åtolke på en fornuftig måte.

20  Epoke: 
Er verket typisk eller utypisk for den stilepoken/tiden det ble til i?

Konklusjon:
Avsender - Budskap - Mottaker

Generell informasjon:

Kunstnernavn
Biografiske data
Verket plassering i tid og produksjon, bakgrunn, liv, ytre påvirkning, innflytelse, inspirasjon
Bør komme som et resultat av refleksjoner og resonnement til slutt
Kunstretningen
Kulturelle data
Relasjoner til andre retninger > før-samtidig-senere
Museum, galleri
Tiden, epoken
Historiske data
Filosofiske, litterære, politiske og samfunnsmessige, oppdagelser, nyvinninger


Finn fram til andre kunstverk det er naturlig å sammenlikne ditt valgte kunstverk med? Hva kan ha inspirert kunstneren, og hvem kan kunstneren med sin kunst ha hatt påvirkning på senere?


 Se også:
https://husnes.org/tag/komposisjon/
http://no.wikipedia.org/wiki/Bildeanalyse
http://no.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorie
http://www.studienett.no/bildeanalyse?utm_cei=777&utm_adGroup=8175208181&utm_ad=35879589461&utm_network=g&utm_mobile=no&utm_adpos=1o1&utm_term=bildeanalyse&utm_matchtype=e&utm_device=c&utm_devicemodel=&gclid=CjwKEAiAtNujBRDMmoCN46aB8noSJAC7SYv7_lDhaUaUSGhXPazOwt7vTvTjaw2w1kJskCRrjHhM2RoCfqPw_wcB
http://spenn1.cappelendamm.no/c52254/tekstoppgave/vis.html?tid=552361&strukt_tid=52254
http://personalinterpretations.wordpress.com