Kompetansemål

VG3

Kunst og kultur

Hovudområdet kunst og kultur handlar om kunst og kultur i ulike epokar, nasjonalt og internasjonalt. Studie av korleis tankar, verdiar og idear hos mennesket til ulike tider har kome til uttrykk, står sentralt. Hovudområdet omtalar kunst og kultur på 1900-talet og i samtida, deretter sentrale retningar og verk innanfor kunst og kultur fram til 1600, og til slutt dreiar det seg om perioden frå 1600- til 1900-talet. Fagterminologi høyrer òg med. Studiar av kunst og kultur er utgangspunkt for eige skapande arbeid og sjølvstendige tolkingar av kunstnarlege uttrykk.
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudtrekk i vestleg kunst frå 1600 til 1900
 • beherske fagterminologi i tolking og samanlikning av kunstuttrykk
 • gjere greie for særtrekk, problemstillingar og verkemiddel i kunsthistoriske retningar, frå realismen og framover
 • gje døme på korleis kulturelle førebilete har hatt innverknad på skulptur og bilete frå 1600 til 1900
 • setje kunstverk inn i ein samfunnsmessig og idéhistorisk samanheng

Formkultur

Hovudområdet formkultur omfattar korleis samfunnskrefter, råvaretilgang og menneskelege tilhøve har prega handverk, design og arkitektur. Korleis dette kjem til uttrykk i formkulturen frå ulike epokar, nasjonalt og internasjonalt, står sentralt. I formkultur blir 1900-talet og samtida omtala, deretter formkulturen fram til 1600, og så perioden frå 1600- til 1900-talet. I hovudområdet høyrer det med fagterminologi for å beskrive, analysere og vurdere ulike formuttrykk. Studiar av formkultur kan vere utgangspunkt for eige skapande arbeid.
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive og vurdere sentrale arkitektoniske verk, plassar, hagar og parkar etter 1600
 • gjere greie for trendar og påverknad i design etter 1600
 • gjere greie for idear knytte til kulturminne- og landskapsvern
 • vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknyting til design, arkitektur og miljøutforming
 • vise korleis arkitektur, byggeskikk, kulturlandskap og miljøutforming er uttrykk for ulike kulturar og tradisjonar
 • gjere greie for særtrekk ved Scandinavian Design og vise korleis desse har verka inn på arkitektur
http://www.udir.no/kl06/FOR1-01/
http://www.udir.no/kl06/FOR2-01/Kompetansemaal/?tbm=Design_og_arkitektur_3%2bDesign_og_arkitektur_3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, alle er velkomne med kommentarer. det setter vi pris på, både ris og ros. Vi ber alle som benytter seg av 'anonyme' å underskrive med navn!