Konkurranser


KONKURRANSEFORMER I KUNST- OG KULTURHISTORIE

Forslag:
Neste setning- gruppene finner fram til 3 setninger med facts i et bestemt kapittel el.l… de noterer ned disse setningene  + neste setning og sidetallet der setningene er skrevet.En gruppe leser sin første setning opp, de andre konkurrerer om å lese opp den neste setninger først.
Jeopardy- dommer- panelet kommer med et svar…. gruppekonkurranse om å svare rasket med et passende spørsmål
Quiss- flest mulig rette svar på tilmålt tid… dommer-panel stiller spørsmål
4 minus 1- av fire bilder som er veldig like, skal ett plukkes ut… det skal begrunnes hvorfor det bildet ikke helt har alle kvalitetene som de tre resterende har felles
Puslespill- på kortest mulig tid sette sammen uregelmessige biter til et bilde…( bitene er like og ligger i en mappe el.l ) oppgi tittel, kunstner, stil med mer
Fantasi- dommer-panelet tilrettelegger et antall bilder med et tilhørende spørsmål og svar ( merk bilde og svar med samme bokstav) … en i gruppa ( hvordan kommer man fram til denne eleven?) trekker et bilde… dommerpanelet stiller spørsmålet ( f. eks. hvem har malt dette bildet, hva er tittelen på bildet, når ble kunstverket laget osv.), gruppedeltakeren tegner kunstverket på tavla, resten av gruppa svarer … bildene kan bli vist for hele klassen med tilhørende opplysninger eller uten, på forhånd enten på løse ark, på overhead eller lysbilder….
Bingo- alle gruppene utstyres med hvert sitt brett med bilder av kunstverk, tekst, årstall el.l. .. dommer-panelet trekker brikker med titler, navn som svarer til det som er skrevet på brettene… elevene må gi svar på tilleggsspørsmål … fullt brett først, vinner
Lotto- elevene har brett, brikkene ligger på bordet opp ned, elevene trekker brikker som skal passe til brettet… hvis ikke, legges brikken tilbake , fullt brett først, vinner
Maks 12 spørsmål- dommer-panel har en mengde svarlapper, de trekker en lapp, og gruppa stiller ja/nei spørsmål opp til og med 12 ganger, panelet svarer … gruppa prøver å finne ut hva som står på lappen, ved pass eller feil svar, går turen til neste gruppe som enten svarer umiddelbart eller stiller et nytt spørsmål og så svarer
Ikke ja/nei-svar- en elev fra gruppa svarer på spørsmål fra dommer-panelet… det er ikke lov å¨svare ja eller nei… hvor mange svar kan blitt gitt før eleven svarer ja eller nei ?
Fleip eller fakta- et kunstverk vises fram eller en påstand leses opp av dommer-panelet… tre alternative svar forelegges, to er fleip, et er fakta… gruppa finner fram til rette svar
Bit for bit- et bilde av et kunstverk klippes opp i 12 rektangulære biter... suksessivt legges bitene etter gruppenes ønsker f. eks. på en "tabell" på overhead, eller en bit trekkes og plasseres på rett sted... den gruppa som først finner fram til rett kunstverk, vinner...denne konkurransen kan også gjøres på data eller med vanlig papir... gruppevis eller i plenum... gruppene kan enten svare før eller etter ønsket bit eller trekking
Ord for ord i tittel- samme som over ... tittel på kunstverk er skrevet med et ord for hver lapp som ligger ned... gruppen velger hvilken lapp som skal snus, de tipper tittel... hvis feil svar, går muligheten over til neste gruppe
Hvilke kunstgjenstand er dette ?- en gjenstand vises på et datamanipulert bilde... gruppa svarer på hva det er med tittel osv
Finn 5 feil- bildet er manipulert ved å fjerne eller sette til noe eller forandre på farge eller form
Seriekortspill- vanlig kortspill der kortene samles i serier... elevene trekker fra hverandre og spør etter bestemte kort som de samler på i par eller serier
Stigespill eller brettspill med terning, brikker og spørrekort (bonus og straff)
Monopol- kunstgjenstander selges og gallerier/museer bygges opp etter prinsipp av vanlig monopol
En kunstners ukjente biografi- Gruppene lager en skriftlig historie om en kunstner med 5 innlagte feil. Gruppen skal finne ut hvem kunstneren er og de 5 feilene.
Hvem er jeg ? En gruppe får utdelt et navn på en kunstner. De andre gruppene skal finne fram til hvilken kunstner det er ved å stille spørsmål. Et spørsmål hver...på omgang

Hvilket element mangler eller har fått ny plass ?- Finn fram f.eks til et maleri. Fjern en gjenstand el.l fra bildet eller finn en ny plass til det. Ulike måter å gjennomføre besvarelsene på...
Hvor hører dette hjemme ?- Klipp ut en gjenstand el.l. fra et kunstverk. Gruppen skal finne ut hvor delen /gjenstanden kommer fra, hvem som har laget det, og navnet på kunstgjendstanden
I hvilket museum finnes det avbildede kunstverket ?- Plasser rett kunstverk under rett museumsbygning


Flest kunstnere på A, flest malerier på B el.l.-  I et skjema fyller elevene inn så mange navn de klarer i hver rubrikk på avgrenset tid
Hva hører sammen ?- Utdelte klipp eller lapper med tekst på. Elevene grupperer malerier, kunstnere  mm
Kims lek- på et ark (papir/skjerm) er flere bilder limt opp. Elevene ser bildene en avgrenset tid. De skal etterpå finne ut hva som er fjernet eller har byttet plass
Illustrasjon- hvilket maleri ? Elevene lager en fortelling til et bilde. Tre bilder som ved første øyekast som kan være illustrasjon til fortellingen, vies for elevene, men hvilket er det rette ?       De andre elevene kan enten se et bilde av gangen eller alle tre samtidig.
Rett gjenstand- elevene beskriver en gjenstand. Andre elever skal plukket ut den rette gjenstanden blant tre gjenstander som likner på hverandre.


Forsett historien - elevene deles inn i grupper på to og to. Et tema blir presentert og  en elev starter på en historie med utgangspunkt i temaet. Når et signal gis, må den andre eleven overta. Et poeng for hver fakta opplysning !

Svar på spørsmål med å starte svaret med første bokstav i alfabetisk rekkefølge. Gruppa svarer så lenge de klarer å holde rekkefølgen. Deltakerne i gruppa svarer etter tur.
Hva passer sammen ? Gruppene kler opp f. eks en person fra en gitt tid i rett klær , og utstyrer et rom med et utvalg av gjenstander fra samme stilretning. I tilleg må de finne fram til et hus vedkomne kan ha bodd i. Elevene har et stor utvalg av klær, gjenstander og hus fra ulike stilretninger å velge i mellom
Stokkete ord- ord i en setning med mening og fakta, blir klipt opp og satt tilfeldig sammen. Det skrives på tavla eller på annen måte presenteres for elevene. Elvene får i oppgave fortest mulig å sette ordene sammen til setningen slik den skal være.